VELKOMMEN TIL FORLÆGGERFORENINGEN!

Forlæggerforeningen er en interesseorganisation for forlag i Danmark, der har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Foreningen er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, presse samt offentligheden i øvrigt. Foreningen søger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning og andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv høringspart, dels ved iværksættelse af egne initiativer.

Forlæggerforeningen skal synliggøre forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og undervisningsmaterialer.

Foreningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår via den europæiske forlæggerforening i et samarbejde om indflydelse på relevant europæisk lovgivning. Som medlem af den internationale forlæggerforening støtter foreningen forsvaret for ytringsfriheden og ophavsretten overalt, hvor den er under pres.

 

 

NYHEDER 

 

20. marts 2014

Forlagenes omsætning i 2013 på niveau med 2012

Det viser Forlæggerforeningens årsstatistik, som giver overblik over danske forlags salg af trykte bøger og digitale udgivelser. Salget af skønlitteratur steg med 4,8 %, mens salget af faglitteratur faldt med 5,9 %. Der har været en markant vækst i den digitale omsætning, som nu udgør 11 % af forlagenes omsætning.

Se Årsstatistik 2013

 

 

3. februar 2014

Forlæggerforeningen opfordrer Kommissionen til en stærk ophavsretlig beskyttelse

Forlæggerforeningen har afgivet svar til Kommissionens høring om ophavsretten. Der er tale om en detaljeret høring med spørgsmål af teknisk, juridisk og politisk karakter, og Kommissionen vil på baggrund af bl.a. høringsinputtene tage stilling til behovet for en reform af ophavsretten. Overfor Erhvervsministeriet, som har gennemført en selvstændig høring, har Forlæggerforeningen påpeget, at ophavsretten er en helt fundamental rammebetingelse for innovation og vækst inden for kreative erhverv, som forlagsbranchen tilhører. Gennem de seneste år har forlagene f.eks. investeret trecifrede millionbeløb i nye innovative læremidler, og dagligt investerer forlagene i udviklingen af ny litteratur, som i dag ofte både udgives trykt og digitalt, og som stilles til rådighed på forskellige digitale platforme. En grundlæggende forudsætning for forlagenes investeringer er tillid til, at den ophavsretlige beskyttelse giver mulighed for at kapitalisere på investeringerne. Ophavsret er derfor ikke en modsætning til men en forudsætning for vækst og innovation for de kreative erhverv.

Se Forlæggerforeningens input til Erhvervsministeriet

Se Forlæggerforeningens svar til Kommissionens høring

Flere af Forlæggerforeningens medlemmer har afgivet selvstændige høringssvar

 

 

 

 

29. november 2013

Konkurrencestyrelsens rapport om liberaliseringen af bogmarkedet

Konkurrencestyrelsen har den 13. november offentliggjort en rapport om liberaliseringen af bogmarkedet - en evaluering set med forbrugernes øjne - som har været omtalt i forskellige medier. Forlæggerforeningen glæder sig over, at rapporten f.eks. konkluderer, at forbrugerne oplever, at der i øjeblikket findes mange interessante bøger på markedet. Vi har i foråret sammen med de to forfatterforeninger og Boghandlerforeningen gjort kulturpolitikerne opmærksomme på en række tendenser, som forlag, forfattere og boghandlere oplever, og som vi tror fremadrettet kan få betydning for de litteraturpolitiske mål om kvalitet, mangfoldighed og tilgængelighed. Vi har bl.a. peget på, at der i det liberaliserede marked er en fokus på bestsellere, som vil bevirke, at mellemlitteraturen på sigt vil blive klemt, og i udlandet ser vi en klar tendens, hvor store globale virksomheder som Amazon, Google og Apple fejer ind over nationale bogmarkeder. Det er vigtigt for litteraturen og for forbrugerne, at vi har mange spillere i markedet, og et marked domineret af få globale spillere vil kunne udfordre de litteraturpolitiske mål, og monopoler vil på lang sigt ikke være til glæde for forbrugerne. Det er problematisk, hvis litteraturpolitikken i Danmark overlades til Konkurrencestyrelsen, som er sat i verden for at håndhæve konkurrenceloven, og det er derfor positivt, at vi er i dialog med Kulturministeriet om at nedsætte et litteraturpanel, hvor vi har opfordret til, at uafhængige eksperter løbende skal vurdere, om de litteraturpolitiske målsætninger er udfordrede. Pressemeddelelse og rapport fra Konkurrencestyrelsen kan ses her:

www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2013/20131113-Bogmarkedet-Incentive?tc=267D7EF9677548E3952ED706451040FF

 

 

 

7. november 2013

Forlæggerforeningens høringssvar vedr. ændring af ophavsretsloven om forældreløse værker

De foreslåede nye bestemmelser i ophavsretsloven indebærer, at kulturarvsinstitutioner (f.eks. biblioteker) efter en grundig søgning vil kunne digitalisere og stille værker til rådighed, selvom rettighedshaverne ikke kan findes. Hvis rettighedshaverne alligevel skulle dukke op på et senere tidspunkt, er de berettigede til et vederlag. Forlæggerforeningen har kun et par bemærkninger af teknisk karakter til lovforslaget. Lovforslaget implementerer et EU-direktiv, og Forlæggerforeningen har arbejdet aktivt sammen med andre danske rettighedsorganisationer under direktivforhandlingerne, fordi direktivet udfordrede den danske aftalelicensmodel, som særligt på uddannelsesområdet (Copydan-aftaler) er velfungerende herhjemme. Det lykkedes at få et direktiv, der ikke hindrer, at vi benytter aftalelicensen. At man på europæisk plan har forsøgt at finde løsninger for, hvordan man kan tilgængeliggøre de mange værker, hvor rettighedshaverne ikke kan findes, er i øvrigt kun noget, Forlæggerforeningen kan bifalde. De danske kulturarvsinstitutioner har meddelt, at de næppe kommer til at benytte sig af de nye regler, fordi det bliver for omkostningstungt, og de ønsker i stedet at bruge den langt mere fleksible aftalelicensmodel i forbindelse med evt. massedigitaliseringsprojekter. De nye regler kan dog få betydning, såfremt kulturarvsinstitutionerne ønsker at stille forældreløse værker til rådighed i andre europæiske lande ? f.eks. via Europeana, fordi den danske aftalelicensmodel ikke giver mulig for at stille værker til rådighed uden for Danmark.

Se Forlæggerforeningens høringssvar

 

 

25. september 2013

Læsning giver dygtigere elever

En stor engelsk undersøgelse viser, at børn og unge, som jævnligt lystlæser, klarer sig bedre i matematik, ordforråd og stavning sammenlignet med jævnaldrende, som kun sjældent læser. Undersøgelsen viser overraskende, at lystlæsning har større betydning for børnenes udvikling end deres forældres uddannelsesniveau. Lystlæsning kan altså medvirke til at bryde den social arv. Børn, der som 5-årige jævnligt havde fået læst højt af deres forældre, opnåede som 16-årige bedre resultater i alle tre tests sammenlignet med jævnaldrende, som ikke havde fået læst højt. Dr. Sullivan, som er en af forskerne bag undersøgelsen, udtaler, at det kan synes overraskende, at lystlæsning kan forbedre børns matematikevner. Det henfører hun til, at stærke læseevner sandsynligvis bevirker, at børn bliver bedre til at absorbere og forstå ny information, og dermed påvirker deres resultater i alle fag. Undersøgelsen omfatter et studie af 6.000 børn og unge og er angiveligt den første af sin art. Det er det engelske Institute of Education, University of London, der står bag.

Læs mere om undersøgelsen

Læs undersøgelsen

 

 

19. juni 2013

Get Caught Reading

Den europæiske forlæggerforening, FEP, har den 18. juni indviet udstillingen Get Caught Reading i EU-Parlamentet, hvor 160 europæere, heriblandt også medlemmer af Parlamentet og Kommissionen, viser deres passion for læsning ved at lade sig fotografere, mens de læser. Formålet med udstillingen er at fremme og fejre europæiske borgeres læsning og fremhæve betydningen af bøger og læsning. Kampagnen skal minde folk om, at læsning både er vejen til underholdning samt en indgang til en verden af muligheder. Marianne Jelved deltager også i kampagnen.

www.getcaughtreading.eu

 

 

22. april 2013

Forlæggerforeningens årsstatistik 2012

Forlagenes omsætning faldt i 2012 med 4,2 %. Det er blandt de skønlitterære titler, forlagene har haft det største omsætningstab, men de faglitterære titler faldt også. Skole- og lærebogsområdet havde en mindre stigning, som kan henføres til salg af digitale undervisningsmidler. Den digitale omsætning steg med 59,9 % og udgør nu ca. 5 % af forlagenes omsætning. Se tallene og læs om tendenser, og hvad der gemmer sig bag tallene i Forlæggerforeningens årsstatistik 2012. God læselyst!

Se Årsstatistik 2012

 

 

11. marts 2013

Bogbranchen opfordrer til regulering af bogmarkedet

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere, Boghandlerforeningen og Forlæggerforeningen har på et møde med kulturministeren og kulturordførerne den 11. marts opfordret til en regulering af bogmarkedet. Forfattere, forlag og boghandlere oplever tendenser, som peger i samme retning; det liberaliserede bogmarked fører til fokus på bestsellere, og alt det, der ikke er bestsellere, får sværere vilkår. Det truer de litteraturpolitiske mål om bredde, kvalitet og tilgængelighed. Branchen mener, at undersøgelser og analyser af en række forskellige landes bogmarkeder taler for, at det mest effektive instrument til at opnå de litteraturpolitiske mål er en boglov, som på en række områder undtager litteraturen fra den almindelige konkurrenceretlige regulering. En boglov skal sikre, at de for branchens økonomi så vigtige nye udgivelser i en begrænset periode gives en fast pris, og særlige bestemmelser skal derudover være med til at sørge for, at branchen via fx sortimentsforpligtelser og abonnementsmodeller også bidrager til at opnå de litteraturpolitiske mål.

Se notatet

Bilag til notatet

 

 

18. februar 2013

Ejer af kopicenter i Odense idømt 6 måneders ubetinget fængsel

Retten i Odense har den 18. februar 2013 idømt ejeren af kopiforretningen Mr. Copy 6 måneders ubetinget fængsel for ulovlig kopiering af lærebøger. Ejeren er samtidig blevet fradømt retten til at drive kopiforretning. Den ulovlige kopiering blev konstateret ved et af Forlæggerforeningens uanmeldte kontrolbesøg, og ved en politiransagning i oktober 2011 blev en harddisk med knap 2.000 indscannede lærebøger beslaglagt.

Se pressemeddelelsen

 

 

18. januar 2013:

Høringssvar om traktat om undtagelser til fordel for syns- og læsehandicappede

Forlæggerforeningen har sammen med de to forfatterforeninger samt UBVA afgivet høringssvar vedr. traktat om undtagelser til fordel for syns- og læsehandicappede. Foreningerne glæder sig over den digitale udvikling, der muliggør, at der i stigende grad bliver produceret bøger i formater, som de syns- og læsehandicappede har glæde af, og at efterspørgslen fra de læsehandicappede kan stimulere, at flere værker bliver gjort tilgængelige digitalt. Foreningerne understreger, at traktaten bør indeholde incitamenter for rettighedshaverne til at udgive i tilgængelige formater, og at der ikke skal gælde undtagelser, såfremt markedet er i stand til at forsyne de syns- og læsehandicappede med de produkter, de har brug for.

Se høringssvar

 

 

10. januar 2013:

Danmarks største e-bogskatalog klar til udlån

Tusindvis af e-bøger fra store og små danske forlag bliver nu igen tilgængelige for udlån på de danske folkebiblioteker. Det sker med distributionsselskabet Publizons lancering af portalen eBib.dk, hvorfra lånerne vil kunne låne e-bøgerne, hvis kommunens bibliotek har tilsluttet sig ordningen. eBib.dk er etableret efter et sammenbrud i forhandlingerne mellem Forlæggerforeningen og konsortiet bag eReolen. Det fik en række af landets største forlag til at trække sig fra eReolen, der for godt et år siden startede som et forsøgsprojekt om udlån af e-bøger.

Se pressemeddelelsen

 

 

NYHEDSARKIV

Til top