Danske Undervisningsforlag - indsatsområder


Danske Forlag arbejder for rammevilkår, som skal sikre et kommercielt levedygtigt bogmarked med et mangfoldigt udbud af litteratur og læremidler.

I praksis betyder det, at Danske Forlag bl.a. arbejder med:

  • Ophavsret og håndhævelse af rettigheder, herunder reform af EU's reform af ophavsretten
  • Styrkelse af børn og unges læsning
  • Grøn bogbranche
  • Håndtering af sexisme i forlagsbranchen
  • Litteraturpolitiske tiltag som 0 moms

Danske Undervisningsforlag er en del af Danske Forlag, som varetager undervisningsforlagenes særlige interesser og arbejder for at skabe de bedste rammevilkår for udgivelse af læremidler.

Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler
Danske Undervisningsforlag arbejder for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen. Didaktisk udviklede læremidler er vigtige for læringen, og dansksprogede læremidler sikrer udvikling af en dansk fagterminologi.

It i folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Danske Undervisningsforlag arbejder kontinuerligt for, at digitalisering af undervisningen sker med omtanke for den gode undervisning og baseres på et frit, kommercielt marked, hvor udvikling og salg af læremidler er baseret på fornuftige indkøbsmodeller, hvor rettigheder beskyttes, og hvor der sikres kontinuitet og langsigtet planlægning af politisk besluttede initiativer på grundskoleområdet. Arbejdet finder bl.a. sted i løbende og tæt dialog med Kommunernes Landsforening (KL) og Styrelsen for It og Læring (STIL).

Danske Undervisningsforlags medlemsforlag oplever en uensartet tolkning og implementering af GDPR i kommunerne, særligt i forhold til udformning af databehandleraftaler, der relaterer sig til brug af digitale læremidler og andre teknologiske redskaber i grundskole-regi, som kommunerne er indkøbere af. Sammen med kommunerne har undervisningsforlagene en fælles interesse i at sikre, at også små og mellemstore forlag kan udbyde digitale læremidler og dermed opretholde bredde, diversitet og innovation i markedet. Effektivitet, sikkerhed og kompetence kan øges ganske betragteligt, hvis kommunerne og forlagene sammen tager ansvar for at knæsætte fælles forståelser for den fremadrettede aftaleindgåelse. Det er vi i dialog med KL og Datatilsynet om.

Tilgængelighed for syns- og læsehandicappede
Digitaliseringen og det stigende kommercielle udbud af e-bøger og lydbøger giver nye forbedrede muligheder for at give mennesker med syns- og læsehandicap adgang til litteraturen og lærebøger, og det er åbenbart, at disse muligheder skal udnyttes. Danske Forlag bistår medlemmerne med videndeling ift. bl.a. krav og standarder.

EU har vedtaget et direktiv om tilgængelighed, som bl.a. finder anvendelse på e-bøger. Direktivet træder i kraft juni 2025 og er blevet implementeret i dansk ret i juni 2022. Sammen med relevante myndigheder arbejder vi på den praktiske udformning af direktivet.  Digitale læremidler og læringsportaler er ikke omfattet af direktivet om tilgængelighed. Danske Undervisningsforlag arbejder naturligvis for også at understøtte tilgængelighed for elever og studerende med handicaps. Vi har derfor taget initiativ til samarbejde med relevante myndigheder og organisationer om anbefalinger til tilgængelighed i web- og appbaserede læremidler.

Ulovlig kopiering
Ulovlig kopiering blandt studerende er en trussel, som skal forebygges og bekæmpes på alle videregående uddannelser. Danske Undervisningsforlag arbejder derfor sammen med RettighedsAlliancen på, at de studerende oplyses mere om regler for kopiering og guides til lovlig adgang til bøgerne. Det sker primært i rammerne af kampagnen Os Der Elsker Viden. Vi arbejder for, at uddannelsesinstitutionerne tager afstand fra ulovlig kopiering og beskytter egne medarbejderes rettigheder. Sammen med RettighedsAlliancen arbejder vi for at udbrede en norm om, at ulovlig kopiering ikke er acceptabelt.

Via Nota har mennesker med læsehandicap adgang til tusindvis af bøger i Notas bibliotek. Det er meget vigtigt, at mennesker med læsehandicap har adgang til de bøger, de ønsker. Det er tilsvarende vigtigt, at Notas produkter anvendes til de rigtige formål: til de mennesker, der har ret til Notas produkter. Nota har opbygget et omfattende katalog over e-bøger under den såkaldte Studieserviceordning. Der finder imidlertid et relativt stort misbrug af Notas produkter sted. Danske Undervisningsforlag arbejder derfor aktivt for, at Nota påtager sig ansvar for at beskytte filerne mod ulovlig deling. Nota skal betale forlagene et rimeligt vederlag for udlån. Danske Forlag har derfor sammen med Copydan Tekst og Node ført og vundet en sag i ophavsretslicensnævnet, som fastslår, at forlag og forfattere ligesom andre leverandører af produkter og tjenester til syns- og læsehandicappede har ret til et rimeligt vederlag fra staten, når litteraturen stilles gratis til rådighed.

Varetagelse af forlagenes interesser i Copydan Tekst og Node
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikres Danske Undervisningsforlags medlemmer indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt på uddannelsesområdet.

Offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Forlagene skal ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige. Der er eksempler på uddannelsesinstitutioner, der driver forlagsvirksomhed. Det er et demokratisk problem, hvis der ikke er uafhængighed mellem undervisningen og produktionen af undervisningsmidlerne. Danske Forlag arbejder for, at lovgivningen præciseres, så det er tydeligere, hvornår offentlige institutioner må drive virksomhed, samt at klageadgangen og klagesagsbehandlingstiden forbedres. Vi arbejder for, at gældende aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet fra april 2018, hvori det bl.a. fremgår, at ”den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår” opdateres og revitaliseres.

Øvrige fælles brancheinitiativer
Danske Forlag tager i øvrigt initiativer og laver aftaler på en række områder, som styrker branchen kommercielt. Kontinuert har vi fokus på følgende: 

  • Aktiv deltagelse i planlægningen af Nordisk læremiddelkonference hvert andet år
  • Vedligehold af Informationsaftalen, der sikrer at forlagenes materialer tilgængeliggøres på centrene for undervisningsmaterialer (CFU)
  • Samarbejde med STIL om UNIlogin
  • Samarbejde med Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) om indkøbsmodeller

Information, dialog og videndeling
Gennem nyhedsbreve og medlemsmøder holdes medlemsforlagene løbende orienteret om relevant lovgivning, puljer og andre relevante forhold. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere.