Danske Undervisningsforlag - indsatsområder


It i folkeskolen og ungdomsuddannelserne
Danske Undervisningsforlag arbejder kontinuerligt for, at digitalisering af undervisningen sker med omtanke for den gode undervisning og baseres på et frit, kommercielt marked, hvor udvikling og salg af læremidler er baseret på fornuftige indkøbsmodeller, hvor rettigheder beskyttes, og hvor der sikres kontinuitet og langsigtet planlægning af politisk besluttede initiativer på grundskoleområdet. Arbejdet finder bl.a. sted i løbende og tæt dialog med KL og Styrelsen for It og Læring (STIL).

Fælles brancheinitiativer
Danske Forlag tager initiativer og laver aftaler på områder, som styrker branchen kommercielt. Aktuelt er fokus på følgende initiativer: 

  • Aktiv deltagelse i planlægningen af Nordisk læremiddelkonference hvert 2. år
  • Vedligehold af Informationsaftalen
  • Metadatagruppe
  • bogfestival.dk
  • Guidelines til medlemsforlag om håndtering af sexisme

Ulovlig kopiering
Piratkopiering blandt studerende er en trussel, som skal forebygges og bekæmpes på alle videregående uddannelser. Studerende skal oplyses mere om regler for kopiering og guides til lovlig adgang til bøgerne. Uddannelsesinstitutionerne bør tage afstand fra ulovlig kopiering. De bør også have en interesse i at beskytte egne medarbejderes rettigheder. Der skal udbredes en norm om, at ulovlig kopiering ikke er acceptabelt.

Det er vigtigt, at Notas produkter anvendes til de rigtige formål. Nota har opbygget et omfattende katalog over e-bøger under den såkaldte Studieserviceordning og bør påtage sig et øget ansvar for at beskytte filerne mod misbrug. Samtidig bør Nota betale forlagene et rimeligt vederlag for udlån.

Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler
Danske Undervisningsforlag arbejder for, at forlagsproducerede læremidler også fremover har en central placering i undervisningen. Didaktisk udviklede læremidler er vigtige for læringen, og dansksprogede læremidler sikrer udvikling af en dansk fagterminologi.

Forhindre offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Forlagene skal ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige. Der er eksempler på uddannelsesinstitutioner, der driver forlagsvirksomhed. Det bør de ikke gøre, hvis det skaber ulige konkurrencevilkår. Det er også et demokratisk problem, hvis der ikke er uafhængighed mellem undervisningen og produktionen af undervisningsmidlerne. Lovgivningen skal præciseres, så det er tydeligere, hvornår offentlige institutioner må drive virksomhed, samt at klageadgangen og klagesagsbehandlingstiden skal forbedres. Vi kan henvise til aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet fra april 2018, hvor det bl.a. fremgår, at ”den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår.”

Varetagelse af forlagenes interesser i Copydan Tekst og Node
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikres Dansk Undervisningsforlags medlemmer indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt på uddannelsesområdet.

EU’s reform af ophavsretten
Danske Forlag arbejder for en stærk ophavsret, da den ophavsretlige beskyttelse sikrer et uafhængigt bogmarked og udgør incitamentet til at investere i ny litteratur og nyt undervisningsmateriale. Ophavsretten er baseret på EU-ret samt internationale traktater, hvorfor Danske Forlag prioriterer internationalt samarbejde med den europæiske (FEP) og den internationale (IPA) forlæggerforening højt.

Grøn bogproduktion
Danske Forlag har sat fokus på ”grøn bogproduktion”, og bestyrelsen har nedsat et udvalg, der i efteråret 2020 vil komme med anbefalinger til, hvordan forlagsbranchen kan få en endnu grønnere profil, end tilfældet er i dag. Ambitionen er, at den danske forlagsbranche tager et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager branchenært og konkret til den grønne omstilling.

Tilgængelighed for syns- og læsehandicappede
Digitaliseringen og det stigende kommercielle udbud af e-bøger og lydbøger giver nye forbedrede muligheder for at give de syns- og læsehandicappede adgang til litteraturen og lærebøger, og det er åbenbart, at disse muligheder skal udnyttes. Danske Forlag bistår medlemmerne med videndeling ift. bl.a. krav og standarder.

EU har vedtaget et direktiv om tilgængelighed, som bl.a. finder anvendelse på e-bøger. Direktivet træder i kraft juni 2025 og skal være implementeret i dansk ret ved udgangen af juni 2022. Danske Forlag har nedsat et tilgængelighedsudvalg, som skal afdække direktivets betydning for medlemsforlagene, forsøge at opnå indflydelse på implementeringen samt udbrede kendskab om direktivet overfor medlemsforlagene.

Information, dialog og videndeling
Gennem nyhedsbreve og medlemsmøder holdes medlemsforlagene løbende orienteret om relevant lovgivning, puljer og andre relevante forhold. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere. Herudover kan medlemmerne videndele ved at tilmelde sig foreningens erfagrupper inden for f.eks. digitale udgivelser.