Indsatsområder


Danske Forlag arbejder for rammevilkår, som skal sikre et kommercielt levedygtigt bogmarked med et mangfoldigt udbud af litteratur og læremidler.

Politisk interessevaretagelse

Den politiske interessevaretagelse udgør en grundsten i foreningens arbejde. Arbejdet er både pro- og reaktivt ift. at reagere på lovgivningsinitiativer både globalt (WIPO), fra EU og i Danmark samt at søge sager fremmet, som kan gavne forlagenes interesser. Foreningen har en række politiske mærkesager, men der er stor forskel på, hvor mange ressourcer der bruges ift. de forskellige mærkesager.

Stærk ophavsret
Danske Forlag arbejder for en stærk ophavsret, da den ophavsretlige beskyttelse sikrer et uafhængigt bogmarked og udgør incitamentet til at investere i ny litteratur og nyt undervisningsmateriale. Ophavsretten er baseret på EU-ret samt internationale traktater, hvorfor Danske Forlag prioriterer internationalt samarbejde med den europæiske (FEP) og den internationale (IPA) forlæggerforening højt.

Børn og unges læsning
Danske Forlag har særlig fokus på, at der politisk igangsættes initiativer, som styrker børn og unges læsekultur. Litteraturen er en vigtig del af vores kulturelle og demokratiske dannelse, og flere undersøgelser viser de positive effekter af læsning af litteratur ikke mindst i forhold til børn og unges udvikling og trivsel. Læsning er tillige en grundforudsætning for uddannelse, jobmuligheder og social mobilitet.  Men danske elevers læseglæde er blandt den laveste i verden, hvilket måske hænger sammen med, at kun knap halvdelen af personalet i børnehaverne benytter sig af bøger med børnene. Der er en skævhed i adgangen til bøger og højtlæsning, og det rammer børn, der med tidlige sproglige vanskeligheder klarer sig dårligere ved folkeskolens afgangsprøve end andre børn og trives dårligere i skolen. Sammen med en række andre organisationer er Danske Forlag kommet med et bud på en national læsestrategi.

0-moms på bøger
Med 25 % moms på bøger har Danmark verdens højeste bogmoms. Danske Forlag mener, at momsen på bøger bør være 0, ligesom det er tilfældet for aviser, idet bøger ligeledes har værdi for kultur, uddannelse og demokrati. Det er uhensigtsmæssigt at lægge høje afgifter på læsning af litteratur og lærebøger, fordi vi som samfund har interesse i, at folk læser. Læsning har stor betydning for dannelse, uddannelse, demokratisk deltagelse, social mobilitet og jobmuligheder.

Indflydelse på regulering af forlagenes rammevilkår
Danske Forlag arbejder for, at forlagenes stemme bliver hørt og søger indflydelse, når rammerne for at udøve forlagsvirksomhed reguleres. Da store dele af reguleringen stammer fra EU har Danske Forlag tæt samarbejde med den europæiske forlæggerforening FEP.

Forhindre offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Danske Forlag arbejder for, at forlagene ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige.

Fair og lige konkurrencevilkår skal bidrage til et bredt forhandlernet
En forudsætning for et mangfoldigt bogmarked og for publicistisk handlefrihed er, at der er mange forhandlere både i den fysiske og virtuelle verden. Monopoldannelse i forhandlerleddet kan få styrende betydning for den litteratur, som udkommer. Danske Forlag arbejder for, at der som minimum er fair og lige konkurrencevilkår i forhandlerleddet, da der ellers er risiko for, at nogle forhandlere opnår en dominerende stilling.

Litteraturstøtte
Danmark er et lille sprogområde, og forlagene agerer i et fuldt liberaliseret marked med 25 % moms. Støtte fra Kunstfondens Projektstøtteudvalg for litteratur kan være afgørende for, om udenlandsk litteratur kan blive oversat til dansk samt for udbredelsen af dansk litteratur i udlandet. Danske Forlag arbejder for, at der i Kunstfonden er midler til at støtte oversættelser til dansk samt litteratureksport og deltager i dialog med Projektstøtteudvalget om, hvilke indsatser som bedst kan fremme den oversatte litteratur og litteratureksporten.

Sikre undervisningsforlagenes interesser ift. politiske initiativer vedr. folkeskole og ungdomsuddannelser, hvor det offentlige er indkøber. Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler på de mellemlange og videregående uddannelser
Håndteres i Danske Undervisningsforlag

Rettighedsvaretagelse/jura

Kollektiv forvaltning af rettigheder - Copydan Tekst og Node
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikrer Dansk Forlag medlemmerne indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt f.eks. på uddannelsesområdet.

Håndhævelse af rettigheder
Foreningen varetager medlemmernes interesser, når der sker systematisk krænkelse af et stort antal medlemsforlags værker, f.eks. i sager om ulovlig kopiering i kopicentre. Foreningen varetager ligeledes kontakten til uddannelsesinstitutioner, som kopierer ulovligt. Danske Forlag er medlem af RettighedsAlliancen, som arbejder både politisk og konkret med at håndhæve medlemsforlagenes digitale rettigheder på internettet.

Fælles forhandlinger
Danske Forlag tager løbende stilling til, om der er områder, hvor det giver bedst mening, at en juridisk forhandling foregår i branche-regi. Danske Forlag har f.eks. på vegne af forlagene forhandlet med Nota om betaling for udlån af e-bøger og lydbøger, forhandlet en vejledende aftale med forfatterforeningerne om forlagenes oplysninger i forfatterkontrakter samt har dialog med Koda om brug af musik i lydbøger.

Viden om branchen

Danske Forlag arbejder for bedre data om forlagsbranchen. Bedre data giver forlagene større indsigt i markedet og styrker branchens politiske forhandlingsposition

Forlagenes omsætningsstatistik
Danske Forlag udarbejder hvert år en statistik over forlagenes omsætning. Statistikken offentliggøres i publikationen ”Danske Forlag år xx”. Statistikken fungerer som pejlemærke for forlagene, og for branchens politiske forhandlingsposition er det vigtigt at være i stand til at fremlægge dokumentation for branchens tilstand og samfundsmæssige betydning.

Bedre data om branchen
Danske Forlag arbejder for bedre data om forlagsbranchen. Danske Forlag bakker derfor aktivt op om Kulturministeriets Litteraturpanel og bidrager til at Danmarks Statistik og Kulturministeriet kan få etableret en salgsstatistik på aggregeret niveau.

Projekter

Grøn bogbranche
Danske Forlag har en ambition om, at den danske forlagsbranche vil udvise et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrage konkret til den grønne omstilling. Vi har valgt at gøre arbejdet sammen. Klima og miljø skal ikke være et konkurrenceparameter, men en dagsorden, som vi løfter i fællesskab. Udover at det er oplagt, at vi som branche også skal påtage os et ansvar for klima og miljø, skylder vi vores læsere, at de ikke skal opleve klimaskam, fordi de køber en bog. På sigt må vi også forvente, at det offentlige, som køber bøger til uddannelsesinstitutioner og biblioteker, i stigende grad vil stille miljøkrav. Endelig har vores medarbejdere og samarbejdspartnere en forventning om, at vi som virksomheder løfter et samfundsansvar. Danske Forlag har udgivet rapporten “Towards Environmentally Conscious Publishing”. Rapporten kortlægger hele den trykte bogs værdikæde fra papirproduktion, design og bogtryk til distribution, salg og genanvendelse samt igangværende og mulige grønne tiltag baseret på kendte miljømæssige påvirkninger og anviser 10 anbefalinger, som branchen arbejder videre med.

Forebyggelse af ulovlig deling af studiebøger - OsDerElskerViden
Ulovlig kopiering og deling af studiebøger er et stigende problem for forlag og forfattere. Derfor står forebyggelse af ulovlig kopiering højt på agendaen. I samarbejde med RettighedsAlliancen har Danske Forlag udviklet kampagnen ’Os Der Elsker Viden’, Kampagnens formål er at øge studerendes viden og bremse den ulovlige kopiering og at få uddannelsesinstitutionerne til at tage et medansvar for kulturændringer blandt de studerende.

Bedre metadata i branchen
I takt med at søgningen efter og salg af litteratur og lærebøger i stigende grad foregår online, stiger behovet for højere kvalitet af metadata. Danske Forlag har siden 2015 arbejdet med indførelsen og udbredelsen af det internationale klassifikationssystem Thema som erstatning for Boghandelens Varegrupper, der er en begrænset dansk klassifikation. Danske Forlag har nedsat en national metadatagruppe, hvor repræsentanter fra forlag, forhandlere, DBK, Dafolo og Publizon jævnligt mødes for at fremme brugen samt kvaliteten af Thema. Metadatagruppen arbejder også med at standardisere udvekslingen af metadata vha. ONIX.

Konkrete krav til tilgængelighed i e-bøger og digitale undervisningsportaler for læsehandicappede
Digitaliseringen og det stigende kommercielle udbud af e-bøger og lydbøger giver nye forbedrede muligheder for at give de syns- og læsehandicappede adgang til litteraturen og lærebøger, og det er åbenbart, at disse muligheder skal udnyttes. Lov om tilgængelighed indeholder konkrete krav om tilgængelighed i e-bøger, og på sigt må det forventes, at det offentlige indkøb vil stille krav om tilgængelighed.

Et trygt arbejdsmiljø i bogbranchen
Bogbranchen skal være et trygt sted at arbejde, og som forlag har vi et ansvar for, at der er et godt og professionelt miljø i branchen. I Danske Forlag vil vi gerne være med til at understøtte en branche, hvor vi behandler hinanden med respekt. Danske Forlag har udarbejdet et kodeks, som skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.
Sammen med forfatterforeningerne har vi lavet retningslinjer, som skal bidrage til, at forfattere, illustratorer, oversættere, korrekturlæsere, eksterne redaktører og grafikere, som ikke er ansatte på forlagene, i samarbejdet med forlagene skal kunne arbejde uden at blive udsat for krænkelser af seksuel karakter.

Kommunikation og synlighed

Messer og priser
Danske Forlag arbejder for at understøtte messer og priser som Bogforum og De Gyldne Laurbær, som skaber synlighed om litteraturen.

Synliggørelse af forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler
Der er en udbredt manglende indsigt i og forståelse for forlagenes arbejde. Vi skal have aflivet myten om, at forlagene er trykkerier, og have synliggjort, at forlagene står for en værdiskabelse også i den digitale fødekæde. Omverdenen skal vide, at forlagsbranchen satser og investerer store ressourcer i digitaliseringen, og at vi arbejder målrettet og seriøst med at udgive digitalt og være til stede på digitale medier og platforme. Herunder at den danske forlagsbranche internationalt set er langt fremme ift. digitaliseringen. Ligesom mange andre digitale indholdsleverandører har forlagsbranchen den udfordring, at der både hos forbrugerne og i det politiske univers er forventninger om, at digitalt indhold skal være markant billigere end det trykte produkt. Det er branchens opgave at få forklaret, at litteratur og læremidler af høj kvalitet har en pris, som afspejler forlagenes investeringer.

Medlemsservicering/aktiviteter
Medlemsforlagene sikres information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet, gennem nyhedsbreve og medlemsmøder.
Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i det årlige seminar, som afholdes forud for generalforsamlingen. Yngre forlagsmedarbejdere har mulighed for at melde sig ind i Forlagsklubben, som afholder ca. 3 årlige arrangementer af faglig og social karakter.
Danske Forlag arrangerer branchetræf med boghandlerne samt nordiske læremiddelkonferencer.