Indsatsområder


Danske Forlag arbejder for rammevilkår, som skal sikre et kommercielt levedygtigt bogmarked med et mangfoldigt udbud af litteratur og læremidler.

Stærk ophavsret
Danske Forlag arbejder for en stærk ophavsret, da den ophavsretlige beskyttelse sikrer et uafhængigt bogmarked og udgør incitamentet til at investere i ny litteratur og nyt undervisningsmateriale. Ophavsretten er baseret på EU-ret samt internationale traktater, hvorfor Danske Forlag prioriterer internationalt samarbejde med den europæiske (FEP) og den internationale (IPA) forlæggerforening højt.

Håndhævelse af rettigheder
Foreningen varetager medlemmernes interesser, når der sker systematisk krænkelse af et stort antal medlemsforlags værker, f.eks. i sager om ulovlig kopiering i kopicentre. Foreningen varetager ligeledes kontakten til uddannelsesinstitutioner, som kopierer ulovligt. Danske Forlag er medlem af RettighedsAlliancen, som arbejder både politisk og konkret med at håndhæve medlemsforlagenes digitale rettigheder på internettet.

Styrkelse af børn og unges læsning
Danske Forlag har særlig fokus på, at der politisk igangsættes initiativer, som styrker børn og unges læselyst. Litteraturen er en vigtig del af vores kulturelle og demokratiske dannelse, og flere undersøgelser viser de positive effekter af læsning af litteratur ikke mindst i forhold til børn og unges udvikling og brud med social arv. Læsning er en grundforudsætning for uddannelse, og en stor engelsk undersøgelse har dokumenteret, at lystlæsning har større betydning for børns udvikling end deres forældres uddannelsesniveau. Læsning af litteratur er samtidig en grundlæggende forudsætning for forlagsbranchen.

Grøn bogbranche
Danske Forlag arbejder med anbefalinger og mål for, hvordan forlagsbranchen kan få en endnu grønnere profil. Ambitionen er, at den danske forlagsbranche tager et aktivt og reelt medansvar for klima- og miljøpåvirkningen i bogproduktionen og dermed bidrager konkret til den grønne omstilling, som i de kommende år tager fart i Danmark og resten af verden. Vi udfærdiger anbefalinger, som har fokus på løsningsorienterede tiltag i den samlede værdikæde af både danske og udenlandske underleverandører og samarbejdspartnere.

Støtte til litteraturpolitiske tiltag og 0-moms
Danske Forlag støtter kulturpolitiske tiltag, som tilgodeser litteraturen, f.eks. biblioteksafgift, læselystkampagner, oversættelsesstøtte m.m. Pga. størrelsen af det danske sprogområde kan markedskræfterne alene ikke sikre et mangfoldigt bogmarked.
Danmark har verdensrekord i beskatning af læsning. I EU har 26 lande valgt at reducere momsen på bøger, og kun Danmark og Bulgarien (20 %) har fuld moms. Momsen på bøger bør reduceres til 0, ligesom det er tilfældet for aviser. Det gælder nemlig også for bøger, at de har værdi for kultur, uddannelse, dannelse og demokratisk deltagelse. Mange bøger er dagsordensættende og tjener som afsæt for vigtige samfundsdebatter i andre medier, og som samfund har vi en interesse i, at folk læser bøger. Historisk set har både bøger og aviser reduceret moms i andre EU-lande.

Central placering i undervisningen af forlagsproducerede læremidler
Danske Forlag arbejder for, at forlagsproducerede undervisningsmidler også fremover har en central placering i undervisningen. Didaktisk udviklede undervisningsmidler er vigtige for læringen, og dansksprogede undervisningsmidler sikrer udvikling af en dansk fagterminologi.

Forhindre offentlig konkurrenceforvridende udgiveraktivitet
Danske Forlag arbejder for, at forlagene ikke udsættes for konkurrenceforvridende adfærd fra det offentlige.

Tilgængelighed for syns- og læsehandicappede
Digitaliseringen og det stigende kommercielle udbud af e-bøger og lydbøger giver nye forbedrede muligheder for at give de syns- og læsehandicappede adgang til litteraturen og lærebøger, og det er åbenbart, at disse muligheder skal udnyttes. Danske Forlag bistår medlemmerne med videndeling ift. bl.a. krav og standarder.

Fair og lige konkurrencevilkår skal bidrage til et bredt forhandlernet
En forudsætning for et mangfoldigt bogmarked og for publicistisk handlefrihed er, at der er mange forhandlere både i den fysiske og virtuelle verden. Monopoldannelse i forhandlerleddet kan få styrende betydning for den litteratur, som udkommer. Danske Forlag arbejder for, at der som minimum er fair og lige konkurrencevilkår i forhandlerleddet, da der ellers er risiko for, at nogle forhandlere opnår en dominerende stilling.

Synliggørelse af forlagenes betydning for skabelsen og udbredelsen af mangfoldig og kvalitetspræget litteratur og læremidler
Der er en udbredt manglende indsigt i og forståelse for forlagenes arbejde. Vi skal have aflivet myten om, at forlagene er trykkerier, og have synliggjort, at forlagene står for en værdiskabelse også i den digitale fødekæde. Omverdenen skal vide, at forlagsbranchen satser og investerer store ressourcer i digitaliseringen, og at vi arbejder målrettet og seriøst med at udgive digitalt og være til stede på digitale medier og platforme. Herunder at den danske forlagsbranche internationalt set er langt fremme ift. digitaliseringen. Ligesom mange andre digitale indholds-leverandører har forlagsbranchen den udfordring, at der både hos forbrugerne og i det politiske univers er forventninger om, at digitalt indhold skal være markant billigere end det trykte produkt. Det er branchens opgave at få forklaret, at litteratur og læremidler af høj kvalitet har en pris, som afspejler forlagenes investeringer.

Varetagelse af forlagenes interesser i Copydan Tekst og Node
Danske Forlag repræsenterer forlagene i Copydan Tekst og Node og indgår på forlagenes vegne aftaler om kollektiv forvaltning af forlagenes rettigheder. Dermed sikrer Dansk Forlag medlemmerne indflydelse på centrale spørgsmål om, hvornår og hvordan rettighederne skal forvaltes kollektivt f.eks. på uddannelsesområdet.

Repræsentation i offentlige og private organer
Danske Forlag sikrer medlemsforlagenes interesser gennem foreningens repræsentation i en række offentlige og private organer f.eks. Bogforums Messeudvalg, Statens Kunstfonds Repræsentantskab, Rettighedsalliancen, Copydan, Skolebogmessen, UNI-C styregruppe for Materialeplatformen m.m.
Se liste over foreningens repræsentanter i organer og udvalg

Forlagsbranchens statistikker
Danske Forlag står for forlagsbranchens statistikker. Statistikkerne fungerer som pejlemærke for forlagene, og for branchens politiske forhandlingsposition er det vigtigt at være i stand til at fremlægge dokumentation for branchens tilstand og samfundsmæssige betydning.

Juridisk rådgivning
Danske Forlag bistår medlemsforlagene med juridisk rådgivning i sager, som har principiel karakter, og som vil kunne påvirke et større antal af medlemsforlagene.

Fælles brancheinitiativer
Danske Forlag tager initiativer og laver aftaler på områder, som styrker branchen. Af initiativer kan nævnes: 

  • Udvalg, som arbejder for at forbedre branchens metadata ved at fremme brugen samt kvaliteten af Thema samt ved at standardisere udvekslingen af metadata vha. ONIX. Udvalget deltager i internationalt samarbejde om udvikling af et fælles klassifikationssystem.
  • Branchetræf hvert 2. år for medlemmer af Danske Forlag og Boghandlerforeningen.
  • Nordisk Skolebogskonference hvert 2. år.
  • Samarbejdsaftale med Centrene for Undervisningsmidler om formidling af læremidler.

Information, dialog, videndeling og netværk
Medlemsforlagene sikres information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet, gennem nyhedsbreve og medlemsmøder. Medlemsmøderne er en mulighed for dialog med branchens samarbejdspartnere. Alle medlemmer har mulighed for at deltage i det årlige seminar, som afholdes forud for generalforsamlingen. Medarbejdere under 40 år har mulighed for at melde sig ind i Forlagsklubben, som afholder ca. 3 årlige arrangementer af faglig og social karakter.