Vedtægter


Danske Forlag

Vedtægter

Gyldige fra 3. maj 2018

I. Foreningens navn, hjemsted og formål

Navn
§ 1. Foreningens navn er Danske Forlag.

Hjemsted
§ 2. Foreningens hjemsted er København.

Formål
§ 3. Danske Forlag er en interesseorganisation for forlag i Danmark.

Foreningen har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Foreningen er forlagenes fælles talerør i forhold til regering, politikere, myndigheder, pressen samt offentligheden i øvrigt om forhold, som har indflydelse på forlagenes arbejdsforhold.

Foreningen forsøger at skaffe medlemsforlagene indflydelse på og information om lovgivning samt andre forhold, som er væsentlige for forlagsområdet. Det sker dels som aktiv høringspartner, dels ved iværksættelse af egne initiativer på relevante områder.

Foreningen varetager tillige kontakt med organisationer i udlandet og indgår i et særligt tæt samarbejde omkring indflydelse på europæisk relevant lovgivning via medlemskab af den europæiske forlæggerforening (FEP).

II. Foreningens medlemmer

Optagelsesbetingelser
§ 4. Som medlem af foreningen kan optages ethvert forlag, som udgiver skøn- eller faglitteratur eller læremidler. Normalt skal der stilles krav om, at forlaget har udgivet skøn- eller faglitterære værker eller læremidler i ansøgningsåret eller i det foregående år.

Ansøgning om medlemskab indgives skriftligt til foreningens sekretariat.

Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt en ansøgning om medlemskab kan imødekommes. Hvis en ansøgning om medlemskab ikke imødekommes, kan ansøgeren stille krav om, at ansøgningen bliver forelagt medlemmerne ved førstkommende generalforsamling. Medlemmerne kan imødekomme ansøgningen ved simpelt flertal.

Personlige medlemmer
§ 5. Hvert medlemsforlag skal anmelde mindst et personligt medlem, som skal være tilknyttet forlagets ledelse eller forlagets bestyrelse.

Kontingent
§ 6. Det kontingent, som er fornødent til bestridelse af foreningens udgifter, pålignes medlemsforlagene i portioner, der svarer til det antal stemmer, de får tildelt på foreningens ordinære generalforsamling.

Kontingentet fastsættes på foreningens ordinære generalforsamling for det aktuelle år, efter indstilling af bestyrelsen i samråd med de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Hvor det måtte vise sig nødvendigt eller hensigtsmæssigt, kan beslutninger om kontingent også træffes på ekstraordinære generalforsamlinger, ligeledes efter indstilling fra bestyrelsen.

Ethvert personligt medlem af foreningen betaler et årligt personligt medlemskontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

Andre medlemsforpligtelser
§ 7. Foreningen kan fastsætte bindende regler og bestemmelser og indgå kollektive overenskomster på vegne af medlemsforlagene, jfr. § 21. Foreningen kan overlade forvaltningen af aftaler til foreninger under Copydan, idet medlemsforlagene i kraft af medlemskab af Danske Forlag overdrager en ikke-eksklusiv ret til Danske Forlag til på medlemsforlagenes vegne at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til beslutninger truffet i Copydan-foreningerne.

Bestyrelsen kan i sager, som har generel interesse for medlemsforlagene, beslutte, at foreningen kan bistå medlemsforlagene i forbindelse med ophavsretlige og andre brancherelevante spørgsmål, herunder føre retssager og indgå forlig på medlemsforlagenes vegne. Samtlige omkostninger relateret til førelsen af sådanne retssager og/eller forligsdrøftelser afholdes af foreningen. Tilsvarende tilfalder ethvert tilkendt og/eller forligsmæssigt opnået beløb relateret til sådanne retssager og/eller forligsdrøftelser foreningen eller 3.-mand efter mandat fra foreningen.

I overensstemmelse med Copydans vedtægter kan bestyrelsen træffe beslutning om, at der skal fradrages en mindre andel af medlemsforlagenes Copydanvederlag før udlodning til dækning af foreningens nødvendige omkostninger ved deltagelse i Copydans arbejde for medlemsforlagene og øvrig rettighedsvaretagelse for medlemsforlagene. Fradraget gælder kun for forlag, som har været medlemmer i hele det forudgående år.

Ethvert medlemsforlag er forpligtet til over for sekretariatet at oplyse mindst én e-mail-adresse, hvortil al kommunikation fra foreningen kan foretages.

Af beløb, som et medlemsforlag måtte være skyldig til foreningen, svarer medlemsforlaget fra forfaldsdagen en årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7 pct.

Foreningens medlemsforlag hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, men for disse hæfter alene foreningens formue, som den til enhver tid måtte være.

Udmeldelse
§ 8. Udmeldelse skal ske med mindst ½ års skriftlig varsel til udgangen af et kalenderår.

Udelukkelse
§ 9. Bestyrelsen kan træffe beslutning om udelukkelse, når et medlemsforlag undlader at opfylde sine medlemsforpligtelser, eller der i øvrigt indtræder forhold, som medfører, at der kan rejses indvendinger imod medlemsforlagets fortsatte medlemskab. Medlemsforlaget kan forlange beslutningen indbragt for førstkommende generalforsamling, som træffer endelig beslutning med simpelt flertal. En begæring om indbringelse har opsættende virkning.

III. Foreningens organer

A. GENERALFORSAMLINGEN

Generalsamlingen
§ 10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning for det foregående år

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4) Indkomne forslag

5) Fastsættelse af kontingentsatser for indeværende år

6) Forelæggelse til orientering af budget for indeværende år

8) Valg til bestyrelsen, samt evt. formand og næstformandsvalg

9) Valg af to interne revisorer

10) Valg til Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg

11) Eventuelt

Afholdelse
§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, hvor der foretages valg til bestyrelsen og Danske Undervisningsforlags forretningsudvalg samt interne revisorer og fremlægges budget for det indeværende år. Ønsker et medlemsforlag at bringe forslag frem på generalforsamlingen, skal disse forslag i skriftlig form være indleveret til formanden senest en måned inden generalforsamlingens afholdelse.

Foreningens bestyrelse kan indkalde til ekstraordinære generalforsamlinger.

Når medlemsforlag, der i alt repræsenterer mindst 30 stemmer, skriftligt over for formanden begærer generalforsamlingen indkaldt med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet på mødet, skal sådan begæring snarest efterkommes.

Indvarsling

§ 12. Møder i generalforsamlingen indvarsles af formanden med mindst 3 dages varsel, for den ordinære generalforsamlings vedkommende dog med mindst 14 dages varsel, ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlemsforlag og med angivelse af dagsorden. De forslag, der agtes fremsat, og de sager af større vigtighed, der vil blive forhandlet på mødet, bør forud for mødet rundsendes til medlemsforlagene.

Forslag, der ikke har været optaget på dagsordenen, kan ikke komme til afstemning på det pågældende møde.

Mødeledelse
§ 13. Den af generalforsamlingen udpegede dirigent leder generalforsamlingens forhandlinger, bestemmer afstemningsmåden og leder afstemningen. Dog skal, hvis blot et enkelt medlem kræver det, afstemningen foregå skriftligt og hemmeligt.

Beslutningsdygtighed
§ 14. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst 10 medlemsforlag, der tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af det samlede stemmetal for foreningens medlemmer, er til stede.

Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, kan formanden med mindst 24 timers varsel indkalde til nyt møde, hvor gyldige beslutninger vedrørende den pågældende dagsorden kan træffes uden hensyn til de tilstedeværende medlemsforlags antal og stemmetal.

Stemmeafgivelse og møderet
§ 15. Ethvert medlemsforlag kan efter forudgående anmeldelse til foreningen bemyndige en i forlagsvirksomheden ansat til at give møde og afgive stemme på medlemsforlagets vegne.

Personlige medlemmer fra samme medlemsforlag stemmer under ét.

Der kan stemmes i henhold til skriftlig fuldmagt.

Et medlem kan ikke deltage i afstemninger vedrørende sager, der angår hans eller hans medlemsforlags særlige interesser.

Stemmetal
§ 16. Alle sager afgøres ved simpelt flertal, hvor vedtægterne ikke bestemmer andet.

Personlige stemmer
Ved valg til tillidshverv inden for foreningen eller de denne tilknyttede institutioner og organer har hvert personligt medlem 1 stemme, dog med følgende begrænsninger:

Gennemsnitlig årlig omsætning som oplyst til brug for kontingentberegning*)

Maks. personlige stemmer pr. forlag

- 100 mio. kr.                                    6

100.000.001 kr. - 200 mio. kr.             8

200.000.001 kr. - 300 mio. kr.           10

300.000.001 kr. - 500 mio. kr.           12

500.000.001 kr. -                             14

Medlemsforlagenes stemmer
stk. 2 Ved alle andre afstemninger deltager ethvert medlemsforlag med det forlaget tillagte stemmetal, der fastsættes efter regler, hvor alle medlemsforlag tillægges et stemmetal i forhold til medlemsforlagets gennemsnitlige årlige omsætning i de tre sidste år:

Omsætning*)                            Antal stemmer

- 1 mio. kr.                                       1

Herefter stigende med 1 stemme for hver påbegyndt 1 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 10 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hver påbegyndt 2 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 50 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hver påbegyndt 4 mio. kr.s omsætning indtil en omsætning på 250 mio. kr. og derefter med 1 stemme for hver påbegyndt 8 mio. kr.s omsætning.

Nye medlemsforlag, der ikke har haft relevant omsætning i 3 år, tillægges et stemmetal efter ovenstående regler i forhold til den gennemsnitlige årlige omsætning i de sidste 2 år subsidiært det sidste års omsætning. Bogklubber tillægges det halve antal stemmer i forhold til, hvad ovenstående omsætningstal berettiger til. Halve stemmer forhøjes til nærmeste hele stemme. Bogklubomsætning, der supplerer et medlems øvrige forlagsomsætning, halveres ved stemmetalsopgørelsen.

Inden udgangen af hvert års september måned skal medlemmerne til foreningens sekretariat indsende en tro og love-erklæring underskrevet af forlagets direktør om det stemmetal, der tilkommer medlemmet.

De tillagte stemmetal gælder for det følgende kalenderår.

*) Til omsætningen henregnes den fulde omsætning af udgivelser af skøn- og faglitterære værker samt læremidler.

Referat
§ 17. Over forhandlingerne på møderne i generalforsamlingen skrives referat, som sendes til foreningens medlemmer.

B. BESTYRELSE

Bestyrelsens sammensætning og valg
§ 18. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, som vælges af medlemmerne på den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsens formand og næstformand vælges særskilt.

Valgene gælder for to år. Formanden kan højst genvælges for to sammenhængende fulde perioder.

Såfremt et bestyrelsesmedlem herunder formand eller næstformand udtræder i valgperioden, kan den tilbageværende bestyrelse vælge et nyt bestyrelsesmedlem/formand eller næstformand. Orientering om beslutningen udsendes til de personlige medlemmer pr. e-mail. Medlemsforlag, som repræsenterer samlet mindst 30 stemmer, kan inden for en frist på 10 hverdage fra orienteringen kræve, at beslutningen ikke iværksættes, før den er vedtaget af generalforsamlingen efter reglerne i § 16, stk. 1.

Udvalg
§ 19. Bestyrelsen og generalforsamlingen kan nedsætte udvalg eller oprette sektioner til behandling af særlige opgaver.

Bestyrelsens arbejdsområde
§ 20. Bestyrelsen kan træffe afgørelse i alle løbende spørgsmål.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede. Hvert medlem har 1 stemme. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, hvor andet ikke er bestemt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres referat. Foreningens personlige medlemmer kan få adgang til at læse referatet ved fysisk fremmøde på foreningens kontor.

Kollektive overenskomster m.v.
§ 21. Beslutning om fastsættelse af regler og bestemmelser eller indgåelse af kollektive overenskomster skal godkendes på generalforsamlingsmøde. Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om godkendelse af generalforsamlingen kan fraviges ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Orientering om beslutningen udsendes til de personlige medlemmer pr. e-mail. Medlemsforlag, som repræsenterer samlet mindst 30 stemmer, kan inden for en frist på 10 hverdage fra orienteringen kræve, at beslutningen ikke iværksættes, før den er vedtaget på generalforsamlingsmøde efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Et medlemsforlag kan, uanset at en aftale med aftalelicensvirkning måtte være godkendt efter stk. 1 eller besluttet efter stk. 2, benytte sig af en lovhjemlet individuel forbudsret.

Formanden
§ 22. Formanden eller i hans forfald næstformanden repræsenterer foreningen udadtil og leder generalforsamlingsmøderne samt fører det overordnede tilsyn med foreningens virksomhed og økonomi. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at formanden skal modtage et årligt honorar for sit arbejde.

Embedsmænd og medhjælp
§ 23. Til ledelse af foreningens sekretariat og varetagelse af de daglige forretninger ansætter bestyrelsen en direktør. Direktøren ansætter personale efter aftale med bestyrelsens formand.

Tegningsregler
§ 24. Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden eller næstformanden i forening med direktøren.

IV. Foreningens økonomi

Regnskabsår og revision
§ 25. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Foreningens regnskaber revideres af to revisorer valgt på generalforsamlingen.

Regnskab og budget
§ 26. Regnskab for foregående år og budget for indeværende fremlægges på den ordinære generalforsamling.

V. Vedtægtsændringer og opløsning

Vedtægtsændringer
§ 27. Forandringer i eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun vedtages på generalforsamlingsmøde.

Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 om godkendelse af generalforsamlingen kan fraviges ved enstemmig beslutning i bestyrelsen. Orientering om beslutningen udsendes til de personlige medlemmer pr. e-mail. Medlemsforlag, som repræsenterer samlet mindst 30 stemmer, kan inden for en frist på 10 hverdage fra orienteringen kræve, at beslutningen ikke iværksættes, før den er vedtaget på generalforsamlingsmøde efter reglerne i stk. 1.

Opløsning
§ 28. Foreningens opløsning kan kun vedtages på generalforsamlingsmøde.

Til gyldig vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Afvikling
§ 29. Når foreningens opløsning vedtages, skal generalforsamlingen samtidig bestemme, ved hvem og hvorledes afviklingen skal foregå.

Foreningens tilbageværende formue skal anvendes i velgørende eller socialt øjemed efter nærmere beslutning af generalforsamlingen.

VI. TVISTLØSNING
§ 30. Uoverensstemmelser mellem Danske Forlag på den ene side og et eller flere af Danske Forlags medlemmer på den anden side, eller uoverensstemmelser mellem to af Danske Forlags medlemmer indbyrdes, hvis afgørelse beror på anvendelsen eller fortolkningen af disse vedtægter, skal søges afgjort ved forhandling. Danske Forlag kan dog inddrive pligtige medlemsydelser og restancer som retslig inkasso ved indbringelse for de ordinære domstole.

Stk. 2. Hver part kan under sådanne forhandlinger kræve, at tvisten undergives mediation (mægling).

Stk. 3. Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator, kan hver af parterne anmode Foreningen af Mediatoradvokater, c/o Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, om at bringe en advokatmediator i forslag.

Stk. 4. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

standardaftale for mediation fastsat af Foreningen af Mediatoradvokater og reglerne om god advokatskik.

Stk. 5. Hvis tvisten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om mediation, er hver af parterne berettiget til at indbringe tvisten for de ordinære domstole. I så fald er retten på det sted, hvor Danske Forlag har sit hjemsted, rette værneting.