Nyt lovforslag om moms på kunstnerisk virksomhed vil få store administrative konsekvenser for forlagene

SKAT har udsendt et lovforslag, som betyder, at kunstnerisk virksomhed fremover skal tillægges moms. Hidtil har mange forlag administreret i overensstemmelse med Skattestyrelsens egen praksis og behandlet kunstnerisk virksomhed som momsfritaget. Lovforslaget er blevet fremsat, fordi SKAT efter en dom fra EU-domstolen er blevet opmærksom på, at den hidtidige praksis ikke har været i overensstemmelse med EU-retten. Lovforslaget vil indebære betydelige administrative og hermed forbundne økonomiske byrder for forfattere og forlag, da forslaget betyder en fundamental ændring af den proces, som i dag praktiseres. I Danske Forlags høringssvar til SKAT udtrykker vi bekymring for, at ændringen kan få den betydning, at forfattere opgiver deres forfatteraktiviteter, og at de øgede omkostninger hos forlagene betyder færre udgivelser. Dermed kan lovforslaget i sidste ende få betydning for bredden i dansk litteratur. Vi har samarbejdet tæt med Dansk Forfatterforening om lovforslaget, og for at afbøde de alvorlige konsekvenser for bogbranchen opfordrer vi særligt til: at registreringsgrænsen flyttes fra de nuværende 50.000 kr. til 300.000 kr. at lovforslaget får en bestemmelse om, at der skal igangsættes en proces, hvor der kommer en tæt dialog med branchen om mulighederne for administrative forenklinger samt kommunikation til de mange små forlag og forfattere, som vil blive berørt af lovforslaget at tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. januar 2023 udsættes med 2 år eller alternativt, at det overlades til Skatteministeriet at fastsætte en ikrafttrædelsesdato, dog således at loven tidligst træder i kraft den 1. januar 2024.
Se hele høringssvaret.