Hvor er branchen i dag - og hvor vil vi hen?


Rapportens anbefalinger understøtter det allerede igangværende arbejde for grøn omstilling i branchen. Der er områder, hvor den danske bogbranches miljøpræstation kan forbedres, men også flere områder, hvor der i forvejen er en lang række tiltag, som understøtter bæredygtig bogproduktion.

Tre områder, hvor den danske bogbranche klarer det godt:

1. FSC-mærket papir:
Der har i mange år været opmærksomhed på, at papirets oprindelse har en stor betydning for bogens miljø- og klimapåvirkning. Mange forlag i Danmark har derfor i flere år gjort det til en prioritet at benytte FSC-mærket papir i produktionen. Vores medlemsundersøgelse fra april 2021 viser, at ca. 89 % af produktionen i 2020 var på FSC-mærket papir. Det er en stigning fra 85 pct. i 2020. Ud fra dette har Danske Forlag sat det ambitiøse mål at skubbe branchen mod 100 pct.

2. En samlet distribution:
Den danske bogproduktion er favoriseret af, at man i Danmark har en stor del af distributionen samlet hos én distributør: DBK. Dette medfører en effektivisering af omdelingstransport og muliggør samarbejder mellem forlag, boghandlere og logistik om yderligere optimering af distributionsnetværket.

3. Produktion i EU
Vores medlemsundersøgelse fra november 2020 viser, at ca. 95 pct. af produktionen til den danske bogbranche foretages i EU, inklusiv Danmark. Det betyder, at materialerne, der anvendes i produktionen, herunder farve og lim, lever op til EU’s standarder, bl.a. the Industrial Emissions Directive 2010, som sætter krav til udslip og forurening forårsaget af produktion af materialer. Der er derfor en række lovmæssige tiltag, der bidrager til at nedbringe og regulere branchens miljø- og klima påvirkninger.

Der kan læses mere om disse tiltag i afsnit 3.3 Production of Further Materials i rapporten Towards Environmentally Conscious Publishing.

 

Tre områder, hvor den danske bogbranche udfordres:

1. Manglende målestandarder
Der mangler i dag et fælles sprog for, hvordan man i branchen skal opgøre og rapportere om klima- og miljøpåvirkningen. Dette er en stor begrænsning i arbejdet for at danne et reelt billede af branchens egentlige klima- og miljøpåvirkning og dermed foretage handlinger, der er baseret på konkrete tal. Det er derfor vigtigt i de kommende år, at der arbejdes mod at etablere nogle branchestandarder, der vil muliggøre mere effektivt og oplyst arbejde med klima- og miljøindsatser.

2. Papirets klimaprofil
Hvor der i branchen har været meget opmærksomhed på papirets oprindelse (FSC-mærkningen), har der været mindre opmærksomhed på den klimapåvirkning, som er forårsaget af papirets omdannelse fra papirmasse til de egentlige papirkvaliteter, der benyttes i bøgerne. Denne påvirkning måles af mange papirproducenter ved brug af et ‘klimaprofil’-værktøj (Paper Profile), som viser den egentlig miljø- og klimabelastning af hele papirets produktionsproces. Papirkvaliteters varierende klimapåvirkning er bl.a. forårsaget af transport af materialer, strømforbrug og strømkilde, forurening, spildevand, etc.

I takt med at branchen tilegner sig mere viden om grøn bogproduktion, er dette et område, der vil kræve mere opmærksomhed og engagement. Der kan læses mere om miljøordningen Paper Profile på Paper Profiles hjemmeside her.

3. Retursystemet
Selvom vores distributionssystem er optimeret ved at være centraliseret hos DBK, så er retursystemet, der forårsager unødig transport af bøger frem og tilbage fra boghandlere til DBK, når bøgerne skal sættes ned i pris, ikke optimalt. Der kan gøres mere for at optimere retursystemet og dermed gøre det både mere bæredygtigt og mere effektivt.