Vederlag for Notas udlån af e- og lydbøger


Ophavsretsloven indeholder bestemmelser (§ 17 a-e), som giver Nota hjemmel til at fremstille og udlåne tilgængelige formater til mennesker med syns- eller læsehandicap. Der er tale om en undtagelse til forfatterens/forlagets eneret. Medmindre skaden ved udlånet er minimal, er forlag og forfattere berettiget til kompensation for udlånet. Ophavsretslicensnævnet har i kendelse af 3. november 2021 fastlagt, at Nota skal betale kr. 12, når Nota udlåner en e- eller lydbog, som er udgivet kommercielt i et tilgængeligt format. Hvis værket ikke er udgivet kommercielt i et tilgængeligt format, er taksten kr. 7. Beløbene pristalsreguleres.

Pga. uenighed om kendelsens rækkevidde er der indgået en vederlags- og administrationsaftale mellem Nota og Copydan Tekst og Node, som indebærer, at for at opnå det høje vederlag på 12 kr. er det en forudsætning:

a. at samtlige rettigheder til det enkelte tilgængelige format, herunder indlæserrettigheder, er klareret og

b. at forlaget tilbyder at levere filen uden tekniske beskyttelsesforanstaltninger således at Nota kan foretage tilgængelighedstilpasninger.

Såfremt ovenstående to betingelser ikke er opfyldt, afregnes efter taksten på 7 kr.

Parterne er enige om, at den gennemsnitlige rettighedsbetaling bør være den samme, som eReolen betaler. Aftalen vurderes derfor hvert andet år. Første gang i august 2025.

Vederlaget bliver indbetalt til Copydan Tekst og Node, som efter at have trukket administrationsbidrag på kr. x fordeler med 50 % til forlag og 50 % til ophavsmænd.
Et QandA er under udarbejdelse.